Zlepšenie sociálnej inklúzie osôb s ťažkým zdravotným postihnutím v žilinskom regióne prostredníctvom hry boccia - 2017

Klub OMD Farfalletta Žilina zrealizoval v roku 2017 projekt pod názvom „Zlepšenie sociálnej inklúzie osôb s ťažkým zdravotným postihnutím v žilinskom regióne prostredníctvom hry boccia“, ktorý podporilo Mesto Žilina v rámci Grantového systému pre rok 2017. Projekt prispel k podpore sociálnej inklúzie, rovnosti príležitostí a zmysluplnému tráveniu voľného času zdravotne znevýhodnených osôb.

Ambíciou projektu bolo spropagovať a sprístupniť integrovanú formu boccie. Cieľom bolo rúcanie bariér medzi ľuďmi (bez ohľadu na vek, zdravotný stav, či iné faktory), reagovali sme na potrebu sociálneho kontaktu osôb so zdravotným znevýhodnením, integráciu a inklúziu znevýhodnených skupín obyvateľstva do spoločenského života a zároveň podporiť ich motiváciu pri prekonávaní prekážok nielen pri hre, ale aj v bežnom živote - rozvoj spolupatričnosti, osobnostného rastu s dôrazom na sociálno - zdravotný aspekt.

Výsledným efektom projektu bola séria podujatí a aktivít, ktoré dopomohli k zvýšeniu popularity hry boccia, získanie viac záujemcov o hru boccia, zabezpečenie kvalitného hracieho náradia a pomôcok pre nich. Do jednotlivých aktivít boli zapojení dobrovoľníci, asistenti a rodinní príslušníci osôb ŤZP, ktorí účastníkom poskytli potrebnú asistenciu pri hre boccia ako i pri dochádzke na miesto realizácie. Za ich pomoci sme zorganizovali sériu piatich súťažných stretnutí - 2. ročník Integrovanej boccia mini ligy a taktiež podnetné spoločenské stretnutie s významným socializačným a integračným aspektom - štvordňový Regeneračný  pobyt  „Osviež svoje sily a záľuby“.

TENTO PROJEKT BOL SPOLUFINANCOVANÝ MESTOM ŽILINA

ĎAKUJEME ZA PODPORU!

 

 

 • DSCN8816
 • DSCN8820
 • DSCN8825
 • DSCN8836
 • DSCN8838
 • DSCN8843
 • DSCN8858
 • DSCN8869
 • DSCN8879
 • DSCN8888
 • DSCN8920
 • DSCN8921
 • DSCN8930
 • DSCN8933
 • DSCN8947
 • DSCN8953
 • DSCN9338
 • DSCN9344
 • DSCN9345
 • DSCN9346
 • DSCN9350
 • IMG_20170815_154516
 • IMG_20170815_154550

Simple Image Gallery Extended